REGULAMIN

 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

 1. DEFINICJE

 

      Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 

 1. Sprzedawca – Jakub Kańduła, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KAMA Jakub Kańduła z siedzibą w Pile, przy ul. Robotniczej 1, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 764-163-35-18, który dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów;

 2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy), zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: www.kwiatydekoracje.pl;

 3. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę,

 4. Umowa – umowa sprzedaży zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż rzeczy (towarów) na rzecz Nabywcy;

 5. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy;

 6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu;

 7. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, w tym m.in. nazwy
  i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów;

 8. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu;

 9. Formularz odstąpienia od Umowy – formularz odstąpienia od Umowy, którego wzór stanowi załącznik nr A do Regulaminu;

 10. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827).

 

 1. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

 2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień punktu 3.

 3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszystkich czynności tego podmiotu w Sklepie może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw
  i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).

 4. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się
  z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

 5. O ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzu,
  o którym mowa w sekcji IV punkcie 4 Regulaminu oraz nieprzestrzeganiem przez Użytkownika warunków Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych
  i jakichkolwiek praw osób trzecich.

 6. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz wszelkich innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji, gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów praw własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów). Sprzedawca informuje, że Sprzedawcy przysługuje prawo do koncepcji Sklepu rozumianej jako całokształt rozwiązań funkcjonalnych i elementów wizualnych. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych
  i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.

 7. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Użytkownika jego danych, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów lub udzielenia uzupełniających informacji na ten temat, wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do prawidłowego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

 8. Użytkownicy którzy nie są pełnoletni i nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych nie mają możliwości składania zamówień w Sklepie.

 

 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE I ZAWARCIE UMOWY

 

 1. Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu jest możliwe dla wszystkich użytkowników Internetu.

 3. W celu złożenia zamówienia konieczne jest dokonanie wyboru Towarów poprzez wybór opcji „dodaj do koszyka”. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.

 4. Po ostatecznym wyborze Towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia służy do określenia:

- danych osobowych Użytkownika, w tym jego adresu zamieszkania - jeśli Użytkownik dokonuje rejestracji,

- adresu dostawy,

- sposobu dostawy,

- metody dokonania płatności za towar.

 1. Dokonanie rejestracji w Sklepie nie jest konieczne do złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem zdania następnego. Rejestracja i założenie konta Klienta w Sklepie jest konieczne w celu zakwalifikowana Użytkownika do grupy Hurt. Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, firmę pod jaką prowadzona jest działalność gospodarcza/firmę osoby prawnej, adres e-mail, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres dostawy.

 2. Członkiem Grupy Hurt może być przedsiębiorca (osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), która nabywa Towary w Sklepie w celu dalszej odsprzedaży.

 3. Zawarcie umowy sprzedaży jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:


- dokonanie wyboru Towarów poprzez wybór opcji „dodaj do koszyka”,

- podanie danych do wysyłki oraz adresu e-mail i numeru tel. komórkowego w celu prowadzenia korespondencji dot. statusu złożonego Zamówienia,

- akceptacji Regulaminu,


a w przypadku Klientów zakwalifikowanych do grupy Hurt:


- rejestracji w Sklepie / zalogowania w Sklepie,

- dokonanie wyboru Towarów poprzez wybór opcji „dodaj do koszyka”,

- akceptacji Regulaminu.

 1. Złożenie przez Użytkownika zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Użytkownika. Użytkownik składa zamówienie za pośrednictwem Strony poprzez wybór opcji „przejdź do realizacji zamówienia” w Koszyku, co jest równoznaczne z koniecznością zapłaty ceny nabycia towarów i dodatkowych opłat związanych z zamówieniem, wymienionych szczegółowo w podsumowaniu zamówienia, tj. kosztów dostawy Towarów.

 2. Użytkownik może otrzymać od Sklepu rabat lub inne korzyści, na zasadach określanych każdorazowo przez Sprzedającego. Informacja o rabacie lub dodatkowych korzyściach będzie komunikowana każdorazowo Użytkownikowi na profilu przed przystąpieniem do składania zamówienia oraz w podsumowaniu zamówienia.

 3. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej (e-mail), podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia, automatycznie wygenerowaną odpowiedź o otrzymaniu zamówienia, obejmującą numer zamówienia oraz informację o jego przetwarzaniu przez Sprzedawcę, w celu zweryfikowania prawidłowości złożenia zamówienia, szczegółów zamówienia oraz możliwości jego zrealizowania. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że zamówienie zostało złożone nieprawidłowo lub w razie niemożliwości zrealizowania zamówienia, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.

 4. Po pozytywnym zweryfikowaniu przez Sprzedawcę prawidłowości złożenia zamówienia, szczegółów zamówienia oraz możliwości jego zrealizowania, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi, nie później niż w terminie 48 godzin od złożenia zamówienia (a w dni ustawowo wolne od pracy nie później niż w terminie 72 godzin od złożenia zamówienia), szczegółową informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Szczegółowa informacja o przyjęciu zamówienia obejmuje, poza informacjami wcześniej podanymi przez Sprzedawcę w automatycznie wygenerowanej odpowiedzi o otrzymaniu zamówienia (tj. danymi osobowymi Użytkownika, w tym jego adresie, adresie i sposobie dostawy oraz sposobie dokonania płatności za Towar) szczegóły zamówienia w postaci: rodzaju, nazwy i liczby zamówionych Towarów, cenie tych Towarów, kosztów dostawy oraz terminu zrealizowania zamówienia, w tym terminu dostawy, a w przypadku wyboru płatności przelewem (przedpłaty) również numer rachunku bankowego Sprzedawcy.

 5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę złożenia Zamówienia przez Klienta w formie wiadomości e-mail przesyłanej do Klienta.

 6. W przypadku wyboru przez Nabywcę opcji płatności przelewem (przedpłaty) Sprzedawca wyśle paczkę z zamówieniem niezwłocznie po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy pełnej kwoty stanowiącej cenę nabycia Towarów. 1. ZAPŁATA CENY

 

 1. Płatności za towary nabyte w Sklepie przez Nabywcę (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są w sposób określony przy składaniu zamówienia przez Użytkownika, z uwzględnieniem opcji dokonywania tych płatności, określonych przez Sprzedawcę. Sklep przewiduje dwie formy (opcje) płatności za towary nabyte przez Nabywcę: płatność za pobraniem, tj. płatność przy odbiorze towaru oraz płatność przelewem (przedpłata).

 2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Koszty dostawy towaru do Użytkownika podane są odrębnie. Koszty dostawy nie podlegają rabatom.

 3. Użytkownik dokonuje zakupu według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili zawarcia Umowy.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujące dostawę. Postanowienie zdania poprzedniego nie dotyczy zamówień już realizowanych, tj. gdy Umowa została już zawarta zgodnie z postanowieniami punktów sekcji IV Regulaminu, a w przypadku płatności przelewem za Towar nabyty w Sklepie przez Nabywcę, Sprzedawca zaksięgował już na rachunku bankowym cenę sprzedaży Towaru w pełnej wysokości.

 

 1. DOSTAWA

 

 1. Dostawa Towaru następuje na adres wskazany przez Nabywcę.

 2. Jeżeli Towar będący przedmiotem zamówienia będzie niedostępny, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Nabywcę za pośrednictwem wskazanego przez niego adresu poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 3. Czas realizacji zamówienia (przygotowanie przesyłki) wynosi do trzech (3) dni roboczych,
  w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki zawierającej przedmiot Zamówienia. W sytuacji, w której Sprzedający nie będzie mógł dotrzymać terminu nadania przesyłki, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedający niezwłocznie powiadomi Klienta za pośrednictwem wskazanego przez niego adresu poczty elektronicznej lub telefonicznie o przewidywanym terminie realizacji zamówienia.

 4. Zamówienie przesyłane jest na adres Nabywcy wskazany przez Nabywcę na etapie rejestracji Użytkownika. Dostarczenie Towarów może nastąpić na adres na terenie Polski.

 5. Zamówienie dostarczane jest do Nabywcy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

 6. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie Towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór Towaru ze wskazanego miejsca, np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy Towaru.

 7. W przypadku płatności za pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupione Towary (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę. W przypadku niepodjęcia przesyłki przez Klienta w czasie 48h firma kurierska dokona zwrotu przesyłki Sprzedającemu.

 8. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar bez wad.

 9. Przy odbiorze zamówienia Nabywca zobowiązany jest do podania numeru Zamówienia.

 10. Przy odbiorze Zamówienia Sklep przekaże Nabywcy fakturę VAT dokumentujący transakcję.

 11. Przy odbiorze zamówienia zalecane jest sprawdzenie Towaru przez Nabywcę w obecności kuriera i – w razie stwierdzenia uszkodzenia lub braku Towaru – sporządzenie/ wypełnienie właściwego protokołu reklamacji dostarczonego przez kuriera.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym dotyczących towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1422). Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane — w niezbędnym i wymaganym zakresie — podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową sprzedaży, m.in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów sprzedaży lub podmiotom realizującym dostawy nabytych towarów.

 3. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach przewidzianych w tej ustawie.

 4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

 5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników, są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 6. Sklep korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki Cookiem oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

 7. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  - określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 8. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 9. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 10. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

 11. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów, a także np. przez sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze Sklepu. W tym celu mogą zachować informację
  o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub wadę prawną (rękojmia) w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 roku, poz. 121 ze zm.).

 2. Reklamację na działanie Sklepu należy składać w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany w Sekcji XI Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy;

- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy;

- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 1. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.

 2. Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji dostępne są pod numerami telefonów wskazanymi w sekcji XI Regulaminu.

 

 1. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Nabywca może odstąpić na piśmie od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia objęcia nabytej rzeczy (Towaru) w posiadanie przez Nabywcę lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  - obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;

- polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

- dla pozostałych Umów – od dnia zawarcia Umowy.

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przez Nabywcę może zostać złożone za pomocą Formularza odstąpienia od Umowy, którego wzór stanowi Załącznik A do Regulaminu. Oświadczenie to uważa się za złożone w terminie, jeżeli zostało ono wysłane przed jego upływem.

 2. W razie odstąpienia od Umowy przez Nabywcę, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

 3. Nabywca ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Nabywcy o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Nabywca wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od Umowy, zwróci Nabywcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Nabywca, chyba że Nabywca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Nabywcy, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Nabywcy do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Nabywcę dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Nabywca ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 6. Towar powinien być zwrócony na adres wskazany w Sekcji XI Regulaminu.

 7. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Nabywcy
  o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.

 8. Prawo odstąpienia od Umowy przez Nabywcę nie jest możliwe w przypadku umów określonych w art. 38 Ustawy, które znajdują zastosowanie do Sprzedawcy,
  tj. następujących umów objętych przedmiotem działalności Sprzedawcy:
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Nabywcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której Nabywca wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Nabywca żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Nabywcy w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

 

 1. PRZERWY TECHNICZNE

 

     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu.

 

 1. DANE KONTAKTOWE

 

     Nabywca obowiązany jest kierować swoje oświadczenia, w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznie, na poniższe dane teleadresowe właściwe dla Sprzedawcy:

     KAMA Jakub Kańduła
     adres: ul. 64-920 Piła, ul. Robotnicza 1
     e-mail: kama@kwiatydekoracje.pl
     tel. kom.: 509-609-036

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu, z zastrzeżeniem postanowień punktu 2.

 2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, a także nie dotyczy Umów zawartych przed zmianą Regulaminu.

 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także Ustawy (o prawach konsumenta).

 4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny, o ile strony nie rozwiążą sporu polubownie.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku.

 6. Z dniem 25 grudnia 2014 roku traci moc obowiązującą poprzednio obowiązujący regulamin z dnia 16 września 2014 roku.

 

     Piła, dnia 25 grudnia 2014 roku.

ZAŁĄCZNIK A DO REGULAMINU

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Jakub Kańduła, KAMA

ul. Robotnicza 1

64-920 Piła

e-mail: kama@kwiatydekoracje.pl
tel. kom.: 509-609-036

Ja/My( *) niniejszym informuję/informujemy( *) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________.

Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data.

( *) Niepotrzebne skreślić.